1. Events
  2. Hanazono Shrine
Today

Hanazono Tori no Ichi II

Hanazono Shrine 花園神社, 5-17-3 Shinjuku, Shinjuku, Tokyo

Open-air market held on the day of the tori (rooster) during November—a tradition that has continued since the…

Hanazono Tori no Ichi I

Hanazono Shrine 花園神社, 5-17-3 Shinjuku, Shinjuku, Tokyo

Open-air market held on the day of the tori (rooster) during November—a tradition that has continued since the…

Hanazono Tori no Ichi III

Hanazono Shrine 花園神社, 5-17-3 Shinjuku, Shinjuku, Tokyo

Open-air market held on the day of the tori (rooster) during November—a tradition that has continued since the…